Friday, August 6, 2010

Cross hatching drawing demo by Zimou Tan

Here is a cross hatching drawing demo by Zimou Tan, http://www.youtube.com/user/imshingo

Model Ge Zhang.

Video recorder Benjamin Arthur.


http://zimoutan.blogspot.com/
.